Trang chủ    >>   Ngữ pháp - Từ vựng
CÂU SO SÁNH - 比较句 (P1)

Trong tiếng Trung, mẫu câu so sánh vô cùng quan trọng. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách nói này nhé !

Câu so sánh dùng để so sánh sự khác biệt về tính chất, trạng thái, mức độ của người và sự vật khác nhau.

1. A + 跟(和,同)+ B.... + 一样    =》Thể khẳng định

例1: 我的书包跟她的一样

Lì 1: Wǒ de shūbāo gēn tā de yīyàng

Ví dụ 1: Cặp sách của tôi giống cặp sách của bạn ấy.

- A + 跟(和,同)+ B.... + 不一样。=》Thể phủ định

 例2:你刚才说的话跟现在说的不一样啊!

Lì 2: Nǐ gāngcái shuō de huà gēn xiànzài shuō de bù yíyàng ā!

Ví dụ 2: Lời bạn nói lúc nãy và bây giờ không giống nhau gì cả!

2. A 比B + 形容词 + (数量不语)

A 比B + Tính từ + (Bổ ngữ số lượng).

例3:南方比北方热。

Lì 3: Nánfāng bǐ běifāng rè.

Ví dụ 3: Miền Nam nóng hơn miền Bắc.

例4:他比我高一点。

Lì 4: Tā bǐ wǒ gāo yìdiǎn.

Ví dụ 4: Anh ta cao hơn tôi một chút.

=> Số lượng từ nhất định đặt sau tính từ, không thể đặt trước.

例5:这个问题不比(没有)那个问题难。

Lì 5: Zhè  wèntí bù  (méiyǒu) nà  wèntí nán.

Ví dụ 5: Câu hỏi này không khó bằng câu hỏi kia.

=>Thể phủ định là "A不比/没有B + tính từ", phía sau thường không có thêm bổ ngữ số lượng.

Lưu ý: Trước tính từ không dùng phó từ trình độ (很, 非常, 最,......).

 


Tin khác