Trang chủ    >>   Ngữ pháp - Từ vựng
Từ vựng về chuyên ngành kế toán

Ngày nay kế toán không thể thiếu trong mỗi công ty, vậy từ vựng về kế tóan đối với những bạn học tiếng Trung càng quan trọng hơn, chúng tôi gửi đến các bạn chủ đề này để giúp các bạn có thể thuận tiện hơn trong học tập và công việc.

1会计主任 Kuàijìzhǔrèn: kế toán trưởng
2会计员 Kuàijìyuán: Nhân viên kế toán
3主计主任 Zhǔjìzhǔrèn: kiểm toán trưởng
4主管会计 Zhǔguǎn kuàijì: kiểm soát viên
5 出纳 Chūnà: thủ quỹ
6 档案管理员 Dǎng’àn guǎnlǐ: người lưu trữ hồ sơ
7. 审计 Shěnjì: kiểm toán 
8. 报表 Bàobiǎo: báo cáo
9. 定期报表 Dìngqíbàobiǎo: báo cáo định kỳ thường xuyên
10. 资产负债表 Zīchǎnfùzhàibiǎo: bảng cân đối kế toán
11. 收益表、损益表 Shōuyìbiǎo, sǔnyìbiǎo: báo cáo thu nhập
12. 资产账户 Zīchǎnzhànghù: tài khoàn tài sản
13.!流动资产 Liúdòngzīchǎn: tài khoản ngắn hạn
14. 收入、收益 Shōurù, shōuyì: doanh thu lợi nhuận
15. 支出、开支 Zhīchū, kāizhī: chi phí
16. 净利润 Jìnglìrùn: lợi nhuận sau thuế
17. 营业收入 Yíngyèshōurù: thu nhập từ hoạt động
18. 利息支出 Lìxízhīchū: chi phí hoạt động
19. 公共会计师、会计师 Gōnggòngkuàijìshī, kuàijìshī: kế toán công
20. 执业会计师 Zhíyèkuàijìshī: chứng từ kế toán
21. 公认会计原则 Gōngrènkuàijìyuánzé: nguyên tắc kế toán
22. 税前收入 fù qián shōu rù: lợi nhuân trước thuế
23. 毛利 Máolì: lợi nhuận gộp
24. 折旧 Zhéjiù: khấu hao
25.累计折旧 Lěijìzhéjiù: khấu hao luỹ kế
26. 成本会计 Chéngběnkuàijì: kế toán giá thành
27. 单位会计 Dānwèikuàijì: văn phòng kế toán
28. 工厂会计 Gōngchǎngkuàijì: kế toán nhà máy
29. 工业会计 Gōngyèkuàijì: kế toán công nghiệp
30. 制造会计 Zhìzàokuàij: kế toán sản xuất
31. 会计程序 Kuàijìchéngxù: thủ tục kế toán


Tin khác