Trang chủ    >>   Ngữ pháp - Từ vựng
Loại câu hỏi trong tiếng Trung

Trong Tiếng Trung có 2 loại câu hỏi, một loại cần trả lời ( câu nghi vấn ), và một loại không cần trả lời ( câu phản vấn ). 
Loại câu cần trả lời có tất cả 9 hình thức. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu 2 hình thức câu hỏi cần trả lời nhé!

LOẠI CÂU NGHI VẤN SỐ 1: CÂU HỎI VỚI “ 吗” ma:

1. Khi đặt câu hỏi, chỉ cần thêm “吗”-ma ngay cuối câu mà không cần thay đổi trật tự của câu.
(1) 我是越南人。Tôi là người Việt Nam.
wǒ shì yuè nán rén
你是越南人吗?Bạn là người Việt Nam phải không?
nǐ shì yuè nán rén ma ?
是/不是。Phải/ không phải.
shì /bú shì
(2) 我会说汉语。Tôi biết nói tiếng Hán.
wǒ huì shuō hàn yǔ
你会说汉语吗?Bạn biết nói tiếng Hán không?
nǐ huì shuō hàn yǔ ma ?
会/不会。Biết / Không biết. 
huì /bú huì
(3) 张东今天没来。Trương Đông hôm nay không tới. 
zhāng dōng jīn tiān méi lái
张东今天没来吗?Trương Đông hôm nay không tới sao ?
zhāng dōng jīn tiān méi lái ma ?
对,他今天没来。/不,他来了。Đúng vậy, hôm nay anh ấy không tới.
duì ,tā jīn tiān méi lái 。/bú ,tā lái le
2. Khi trả lời khẳng định, lặp lại động từ chính, đôi khi có thể dùng “ 是(的)、对、恩”v..v.. để trả lời. Nếu có trợ động từ (能,会,可以…), lặp lại trợ động từ; nếu động từ mang “了、着、过”hoặc bổ ngữ khi trả lời cũng cần kèm theo chúng.
(1) 他给我打电话了。Anh ấy gọi điện thoại cho tôi rồi.
tā gěi wǒ dǎ diàn huà le
他给你打电话了吗?Anh ấy gọi điện thoại cho cậu chưa?
tā gěi nǐ dǎ diàn huà le ma ?
打了。/ 没有打。Gọi rồi/ Chưa gọi.
dǎ le 。/ méi yǒu dǎ
(2) 这本书我明天看得完。Cuốn sách này ngày mai tôi có thể xem xong được .
zhè běn shū wǒ míng tiān kàn de wán
这本书你明天看得完吗?Cuốn sách này ngày mai cậu xem xong được không?
zhè běn shū nǐ míng tiān kàn de wán ma ?
看得完。/ 看不完。Xem xong được/ Không xem xong được. 
kàn de wán 。/ kàn bu wán
** Chú ý: ngữ điệu của loại câu hỏi này thông thường là lên giọng.

LOẠI CÂU HỎI SỐ 2: CÂU HỎI VỚI “吧”-ba

Dùng “吧”để đặt câu hỏi biểu thị sự phán đoán về mọt sự việc hoặc tình hình nào đó, nhưng không hoàn toàn chắc chắn.
(1) 这是我女儿。Đây là con gái tôi.
zhè shì wǒ nǚ’ ér
这是你女儿吧?Đây chắc là con gái cô phải không?
zhè shì nǐ nǚ’ ér ba ?
是(的)/ 对。Phải/ đúng vậy.
shì (de )/ duì
(2) 他今天不会来了。Hôm nay anh ấy sẽ không tới nữa.
tā jīn tiān bú huì lái le
他今天不会来了吧?Hôm nay anh ấy chắc sẽ không tới nữa phải không?
tā jīn tiān bú huì lái le ba ?
对,不会来了。Ừ, sẽ không tới nữa.
duì ,bú huì lái le
(3) 我吃过饭了。Tôi ăn cơm rồi.
wǒ chī guò fàn le
你吃过饭了吧?Bạn ăn cơm rồi phải không?
nǐ chī guò fàn le ba ?
吃过了。Ăn rồi.
chī guò le


Tin khác