Trang chủ    >>   Giao tiếp
Tiếng trung giao tiếp - "phương thức thanh toán" - 结算方式

    Trong bài học hôm nay, TiengtrungVip sẽ giới thiệu đến các bạn các mẫu câu thường dùng trong giao tiếp khi thực hiện thanh toán tại cửa hàng, bao gồm phương thức thanh toán và lấy hóa đơn hàng nhé. 

•请问,您刷卡还是付现金?

qǐngwèn, nín shuākǎ háishì fù xiànjīn?

Xin hỏi, chị quẹt thẻ hay trả tiền mặt?

•刷卡

Shuākǎ

Quẹt thẻ

•五兆。你要付现金还是刷卡?你要发红票吗?

Wǔ zhào. Nǐ yào fù xiànjīn háishì shuākǎ? nǐ yào fā hóng piào ma?

Năm triệu ạ. Anh trả tiền mặt hay quẹt thẻ? Anh có viết hóa đơn đỏ ko?

  •现金.发红票的百分之多少?

Xiànjīn. Fà hóng piào de bǎi fēn zhī duōshao?

Tiền mặt. Viết hóa đơn đỏ thì bao nhiêu phần trăm?

 •百分之五

Bǎi fēn zhī wǔ

5%