CÁC LỚP ĐANG HỌC

LỚP

GIÁO TRÌNH

GIÁO VIÊN

LỊCH HỌC

SỐ BÀI

Cơ bản 2

Hán 2

Cô Ngọc

2,4,6

Bài 22

Cơ bản 5

Hán 5

Cô Ngọc

3,5,7

Bài 11

Giao tiếp 1

Sucheng 1

Cô Giang

3,5,7

Bài 5

Giao tiếp 2

Sucheng 2

Cô Giang

2,4,6

Bài 22

Giao tiếp 3

Sucheng 3

Cô Giang

3,5,7

Bài 3

Giao tiếp 3

Sucheng 3

Cô Ngọc

2,4,6

Bài 25


Tin khác